ตำแหน่ง พนักงานขายเครดิต (MAS)

หน้าที่ความรับผิดชอบ – รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางห้างสรรพสินค้า – บริหารยอดขาย วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์ และ แผนงานเพื่อสนับสนุนให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ – ประมาณการยอดขาย วางแผนและดำเนินการ บริหารรุ่นสินค้า บริหารสต๊อกให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของจุดขาย – บริหาร การเปิดออ์เดอร์สินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย – ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เช่นฝ่ายการตลาด เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าใหม่ – วิเคราะห์ยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในตลาดเพื่อนำไปพัฒนาและวางแผนการขาย